Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PLATNÉ PODMÍNKY AUTOŠKOLY SOVA PRO VÝUKU A VÝCVIK OD 5. 6. 2024

Úvodní ustanovení

Poskytovatel – David Sotorník, Nádražní 544/168, Ostrava 702 00,        IČ: 66735751

 

Objednatel – každá osoba, která uzavře s poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb, které spočívají ve výuce a výcviku objednatele jako žadatele o řidičské oprávnění nebo zdokonalování jeho řidičských schopností, pro které má již platné řidičské oprávnění

Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí o poskytování služeb. Ve smlouvě o poskytování služeb lze sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek, přičemž taková ujednání mají přednost před ustanovením obchodních podmínek
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčeny smluvní vztahy vzniklé před účinností takových změn či doplnění.
 4. Právní vztahy poskytovatele a objednatele výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zák.247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a příslušným ustanovením zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Podmínky pro poskytování služby

 1. Před zahájením teoretické výuky je objednatel povinen předat poskytovateli vyplněnou žádost o přijetí k výuce a výcviku a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem objednatele.
 2. Kurz je zahájený první hodinou výuky v individuálním studijním plánu na provozovně autoškoly v Hlučíně a výuka teorie se koná pouze na této učebně.
 1. Hodina teoretické výuky i praktické jízdy trvá 45 minut. Výuka probíhá v 6-ti dvouhodinových blocích. Praktický výcvik se skládá s 28h v řízení vozidla a dále z údržby vozidla a zdravotnické přípravy.
 2. Před první jízdou praktického výcviku musí objednatel absolvovat výuku teorie v individuálním studijním plánu, pro jejíž úspěšné absolvování je nutné složit zkušební test z teorie ve vzdělávacím softwaru dle pokynů poskytovatele s minimálním hodnocením 43 bodů.
 3. Poskytovatel na první vyučovací hodině předá objednateli výukové materiály k individuálnímu studiu teorie a průkaz žadatele, který je objednatel povinen mít u sebe při všech jízdách praktického výcviku a jeho ztráta se pokutuje částkou 100Kč.
 4. Přidělený učitel praktického výcviku, čeká na domluveném místě pro zahájení předmětné jízdy s objednatelem vždy maximálně 20minut. Při pozdním příchodu se zkracuje výcviková hodina o poměrnou část bez nároku na náhradu. Při neomluvené absenci na výcviku se účtuje pokuta 500Kč.
 5. Objednatel může zrušit jízdu praktického výcviku telefonicky do 18:00 dne předcházejícího dnu, ve kterém má jízda praktického výcviku probíhat. Pozdější zrušení praktického výcviku považujeme za absenci s pokutou. Ve výjimečných případech, lze přihlédnout k okolnostem absence.
 6. Objednatel předloží učiteli praktického výcviku průkaz žadatele, aby do něj učitel po ukončení hodiny napsal záznam o absolvovaném výcviku. Bez průkazu žadatele nebude jízda absolvovaná a bude vyhodnocena jako absence s pokutou 500Kč.
 7. Po poslední jízdě praktického výcviku předá objednatel svůj průkaz žadatele učiteli a domluví se s učitelem, který zhodnotí připravenost objednatele po ukončení praktického výcviku na dalším postupu, tak aby společně směřovali ke zdárnému ukončení závěrečnou zkouškou.
 8. Pokud se rozhodne objednatel na doplňujícím výcviku před závěrečnou zkouškou, jedná se o službu nad rámec výcvikových hodin a je zpoplatněna dle ceníku.
 9. Přistavení vozidla k první zkoušce je součástí platby za výuku a výcvik v autoškole. Před každou z opakovaných závěrečných zkoušek, uhradí objednatel poskytovateli částku dle ceníku za přistavení vozidla ke zkoušce.

Platební podmínky

 1. Pokyny k platbě za kurz jsou objednateli zaslány na e-mail po splnění bodu č. 1 podmínek pro poskytování služby.
 2. Objednatel má právo uplatnit u poskytovatele reklamaci plnění poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu.
 3. Reklamaci plnění lze uplatnit e-mailem na adresu david@autoskolasova.cz nebo prostřednictvím telefonu +420 737 029 159.
 4. Poskytovatel rozhodne o reklamaci v co nejkratším termínu, nejdéle však do 30dnů od podání reklamace. Pokud bude reklamace oprávněná, tak vhodně nahradí objednateli újmu vzniklou vadným poskytnutím služby, a to především náhradním plněním.
 5. Objednavatel má právo na změnu učitele praktického výcviku na základě jeho žádosti, a to v případě, že je jeho požadavek oprávněný. Oprávněnost posuzuje poskytovatel.
 6. V případě předčasného ukončení kurzu dohodou poskytovatele a objednatele, vrátí poskytovatel poměrnou část odměny za kurz. Pro výpočet vrácené poměrné části odměny za výcvik se od odměny odečte administrativní poplatek ve výši 1500Kč.

Ochrana osobních údajů

 1. Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, elektronická adresa a telefonní číslo. Dále objednatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem, pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí služby.
 3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně svých osobních údajů.
 4. Zpracováním osobních údajů může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 5. Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Závěrečné ustanovení

 1. Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem.

V Hlučíně dne 21.12.2020

David Sotorník

Nádražní 544/168

Ostrava 702 00

IČ: 66735751